Saturday, November 12th at 7pm

Acadia Axemen @ Moncton Aigles Bleus